This is an example of a HTML caption with a link.

Dom Dziecka Międzyświeć

Mieszkania Zebrzydowice

Szkolenie rodzin zastępczych

alt="" />

Biuletyn informacji publicznych

Aktualności

maj 25, 2018

RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA OŚRODKA POMOCY DZIECKU I RODZINIE DOM DZIECKA W MIĘDZYŚWIECIU

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzyświeć.

 

 1.  
 2. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzyświeć, ul. Malinowa 4, 43-430 Skoczów, reprezentowany przez Dyrektora (nr tel.: 33 8584020, adres e-mail: sekretariat@domdzieckamiedzyswiec.pl).
 3. 2. W Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzyświeć wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, pani Natalia Pawłowska, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu  518-442-215  lub adresem e-mail: inspektor@pcpr.cieszyn.pl
 4. 3. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzyświeć może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa   m.in. :

 

- realizacji zadań statutowych,
- umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
- obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, 

- organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych,

- realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,

- prowadzenia postępowań  o udzielenie zamówień publicznych,
- prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
- realizowania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- archiwizacji w/w dokumentów oraz danych.

 

 1. 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

 1. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 2. 6. W związku z przetwarzaniem przez Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzyświeć, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • - dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzyświeć;
 • - sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

 

 1. 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzyświeć Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzyświeć